طراحی تاسیسات برای ساختمان های های بلند مرتبه و فوق بلند ASHRAE Design Guide for Tall, Supertall, and Megatall Building Systems

طراحی تاسیسات برای ساختمان های های بلند مرتبه و فوق بلند ASHRAE Design Guide for Tall, Supertall, and Megatall Building Systems

 طراحی تاسیسات برای ساختمان های های بلند مرتبه و فوق بلند  ASHRAE Design Guide for Tall, Supertall, and Megatall Building Systems

SHRAE Design Guide for Tall, Supertall, and Megatall Building Systems

طراحی سیستم تاسیسات ساختمان های بلند مرتبه و فوق بلند شامل نکات خاص طراحی بوده که در صورت لحاظ نشدن طراحی مطلوبی نخواهد بود. لذا استاندارد اشری با انتشار یک پکیج راهنمای طراحی ساختمان های بلند این امکان را برای مهندسان طراح تاسیسات فراهم کرده است تا طراحی تاسیسات ساختمان های بلند را با استاندارد ها و تجارب اعضای اشری انجام دهند.

نوع مدرک: PDF رنگی

تعداد صفحات: 235

قیمت مدرک در سایت اشری: 115 دلار

 

 

 

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1—INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . 1

CHAPTER 2—ARCHITECTURAL DESIGN . . . . . . . . . . . . .   . . . . .  . . . . . . . . . . . 9

CHAPTER 3—FAÇADE SYSTEMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . .. . . . . . . . . . 27 

CHAPTER 4—CLIMATE DATA . . . . . . .  . . . .     . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . 37

CHAPTER 5—INDOOR AIR QUALITY AND THERMAL COMFORT . . . .    . .. . . . . . . 51

CHAPTER 6—HVAC SYSTEMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 69

CHAPTER 7—CENTRAL MECHANICAL EQUIPMENT ROOM AND  

FLOOR-BY-FLOOR FAN ROOMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 83

CHAPTER 8—CENTRAL HEATING AND COOLING PLANTS . . .  .  .  . . . . . .. . . . 103

CHAPTER 9—WATER DISTRIBUTION SYSTEMS. . . . . . . . . . .. . .  . . . . . .. . . . 111

CHAPTER 10—ENERGY MODELING AND AUTHENTICATION . . . .. . .. . . . .. . . . 121

CHAPTER 11—VERTICAL TRANSPORTATION . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . 131

CHAPTER 12—PLUMBING SYSTEMS . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 143

CHAPTER 13—LIFE SAFETY SYSTEMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 151

CHAPTER 14—HIGH-RISE RESIDENTIAL . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .     .. . . . 167

CHAPTER 15—ELECTRICAL SYSTEM INTERFACES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 175

CHAPTER 16—INTELLIGENT BUILDING AND CONTROLS . . . . . . . . .  .. . .. . . . 185

APPENDIX A—CLIMATIC CALCULATION EXAMPLES FOR FOUR CITIES . . . . . . . 193

APPENDIX B—ENERGY ANALYSIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 207

              APPENDIX C—HVAC DESIGN CRITERIA AND SYSTEMS DESCRIPTION FOR A